مزایده

مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402
 • 26
 • شهریور
 • مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

  تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402
 • 18
 • شهریور
 • تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

  شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه ...

  شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)
 • 8
 • شهریور
 • شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)

   آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دورانی  Rotating Head (RCD)مشخصات فراخوان به طور جداگانه:نامشماره درخواست موضوعحداقل مبلغ تضمین شرکت عملیات اکتشاف نفت فوران گیر دورانی Rotating Head (RCD) ----روش ارزیابی ...