کمک حفار

کمک حفار

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز کمک حفار
• سمت شغلی سوپروایزر
• سابقه کار 4 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات دیپلم
• رشته تحصیلی مورد نیاز دیپلم و کاردانی فنی، مهندسی نفت و معدن
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
شرح شغل و مسئولیت ها:
• نظارت و همکاری در فرایند آماده سازی همه ملزومات برای انجام عملیات حفاری در دستگاه
• کمک کردن به حفار در انجام عملیات حفاری