کارشناس ارشد مهندسی خدمات فنی

کارشناس ارشد مهندسی خدمات فنی

• جنسیت آقا
• سمت شغلی کارشناس ارشد
• سابقه کار 8 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کارشناسی
• رشته تحصیلی مورد نیاز مهندسی نفت
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
خلاصه شغل :
شرح وظایف
-مشارکت در ارایه برنامه ها و رویه های اجرایی خدمات حفاری مرتبط با تجهیزات و مدیریت بهینه دارایی ها (پروسیجرها و پالیسی ها ) و تدوین رویه های عملیاتی/ اجرایی خدمات فنی که به تجهیزات ارتباط ندارند.
– ارایه برنامه ها و رویه های اجرایی عملیاتی(پروسیجرها و پالیسی ها )، ساماندهی دستورالعملهای جاری و تهیه شده قبلی مرتبط، و تدوین/ به روزرسانی این رویه ها و دستورالعملها
-ارایه روشها و راه حل های عملیاتی برای مشکلات موجود
-تعیین الزامات فنی قراردادهای برون سپاری مربوط به خدمات جانبی حفاری و تجمیع نظرات واحدهای اجرایی و بازرسی فنی در این الزامات
-اطمینان از موثر بودن نظارت های ایمنی و دستورالعملهای ایمنی در خدمات فنی
-نظارت برتکمیل و تحلیل گزارشات روزانه عملیات و توقفات
– بررسی گزارشات روزانه/ گزارشات عملیات و مطابقت آنها با برنامه عملیات
– بررسی و تحلیل عملکرد خدمات فنی و ارائه گزارشات ماهیانه- راهکار برای پیشگیری از انتظار خدمات حفاری با همکاری و مشارکت واحد مهندسی تجهیزات و واحدهای اجرایی
– تحلیل گزارشات کارکرد و تحلیل توقفات- برگزاری جلسات ماهیانه با واحدهای ذیربط
– نظارت بر حسن انجام رویه ها و برنامه های عملیاتی ارائه شده و ارائه راه حل های بهبود اجرای آنها
– تحلیل علل و مشکلات گزارش شده توسط واحدهای اجرایی و پروژه جهت انتقال پاسخ فنی مقتضی به کارفرمایان از طریق مدیریت پروژه – شرکت در جلسات مرتبط
– مشارکت در تهیه پیشنهادهای فنی و ارائه اطلاعات فنی مورد نیاز مناقصات- مشارکت در جلسات
– مشارکت در شفاف سازی فنی شرح کار و مفاد مناقصات خدمات حفاری
– به روز آوری و تدوین اسناد فنی پشتیبان در مناقصات خدمات حفاری
– مشارکت در پیگیری فرایند آموزش و ارتقای سطح علمی پرسنل اجرایی
– حضور و مشارکت در جلسات عملیات جهت بررسی مشکلات خدمات حفاری
– آموزش و شفاف سازی دستورالعملهای اجرایی، رویه ها و چک لیستهای تهیه شده جهت تسهیل در اجرایی نمودن آن
– مشارکت در در ارتقای فرایندها و تبیین ارتباط بین واحدهای اجرایی موثر در عملکرد خدمات فنی – ارائه راهکار جهت رفع مشکلات و بهینه نمودن ارتباطات بین واحدهای اجرایی
– مشارکت در شفاف سازی و مشخص نمودن حدود وظایف و مسئولیتهای نمایندگان واحدهای اجرایی