حفاظت شده: مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 201-1402 با عنوان خدمات ” تامین 12 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) درمحل عملیات دکل های حفاری و پروژه های خدمات فنی و یاردهای پشتیبانی “

حفاظت شده: مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 201-1402 با عنوان خدمات ” تامین 12 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) درمحل عملیات دکل های حفاری و پروژه های خدمات فنی و یاردهای پشتیبانی “

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: