مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار

مناقصه عمومی شماره 178-1401 تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استان های هم جوار

مناقصه عمومی شماره 178-1401

 

تامین 12 دستگاه آمبولانس به همراه راننده (بصورت مجزا)

در محل عملیات دکل های حفاری خشکی و یاردهای عملیاتی و پشتیبانی

شرکت عملیات اکتشاف نفت

در استان خوزستان و استان های هم جوار

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، آمبولانس های مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری نماید.

 

دریافت اسناد مناقصه از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

  • تضمین شرکت در مزایده: یک فقره چک یا سفته معتبر به ازای هر آمبولانس معادل 650,000,000 ریال
  • آخرین مهلت دریافت پاکات: دوشنبه 1401/11/17

 

    تلفن تماس:  09107617556 آقای دارونی   /  09190929155 آقای بابایی

 

 

دانلود اسناد مناقصه