مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

  1. شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.

    1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل 1.400.000.000ریال
    2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 01/06/1402
    3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
    4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451425-021 آقای سعات مهر

 

دانلود اسناد مناقصه