فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Sheave به شماره 3 – 8963 – 2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Sheave به شماره 3 – 8963 – 2024

مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید Sheave با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

دریافت اسناد مناقصه: www.oeoc.ir   بخش مناقصه و مزایده

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ مورخ 1403/02/23

تلفن تماس: ۴۱۴۵۱۳۲۷- سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی

 

دانلود اسناد مناقصه