آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 227-1402 با عنوان تامین ” خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی دکل های 201 و 206

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 227-1402 با عنوان تامین ” خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی دکل های 201 و 206

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین ” خدمات 4 دستگاه جرثقیل 25 تن  کارگاهی دکل های 201 و 206 ”  خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت معتبر، واگذار نماید.

  1. مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 01/03/1403
  2. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  3. تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451213-021 آقای اخگری (امور فنی ) و 41451230-021 خانم حسن پور (امور حقوقی)

 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه آمده است.

دانلود اسناد مناقصه