فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید زنجیر اینجکتور کویل تیوبینگ به شماره 18089-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید زنجیر اینجکتور کویل تیوبینگ به شماره 18089-2024

مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید Chain Injector Tubing Coiled با مشخصات ذکرشده در اسناد مناقصه

دریافت اسناد مناقصه www.oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ مورخ 1403/02/23

تلفن تماس: ۴۱۴۵۱۳۲۷ – سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی

دانلود اسناد مناقصه