فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ) نو

فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029- 2024 با عنوان انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ) نو

تمدید مناقصه عمومی ۲ مرحله ای به شماره 17029-2024

مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

موضوع: تمدید مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) نو با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه و فایل شفاف سازی دریافت اسناد مناقصه: www.oeoc.ir بخش مناقصه و مزایده- تمدید مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) نو

زمان ارسال پیشنهادات: این مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰2/10 تمدید گردیده است. بنابراین پیشنهادات خود را در سه پاکت دربسته مجزا در روزهای 09 و ۱۴۰۳/۰2/10 تا ساعت ۱6 به آدرس ذکر شده در اسناد مناقصه ارسال فرمایید.

تلفن تماس: ۴۱۴۵۱۳۲۷ واحد سفارشات خرید خارجی واحد بازرگانی”

 

دانلود اسناد تمدید مناقصه