سرحفار

سرحفار

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز سرحفار
• سمت شغلی سرپرست
• سابقه کار 6 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات دیپلم
• رشته تحصیلی مورد نیاز دیپلم و کاردانی فنی، مهندسی نفت و معدن
• تسلط به زبان خارجه انگلیسی
شرح شغل و مسئولیت ها:
• برنامه ریزی و نظارت بر اجرا و کنترل برنامه حفاری ابلاغ شده از سوی کارفرما
• هدایت و رهبری و نظارت بر تیم حفاری آن و حصول اطمینان از وضعیت ایمنی محیط کار