آﮔﻬﯽ تمدید مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان “خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی

آﮔﻬﯽ تمدید مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان “خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی

  1. ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ به “خرید خدمات اجاره ضربه‌زنهای حفاری و مانده‌یابی” از ﻃﺮﯾﻖ تمدید مهلت مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن محترم دﻋﻮت به عمل ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد مناقصه به شماره 101-1403، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در مناقصه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در سه ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ مجزا حداکثر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 19/04/1403 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

  2. ﺿﻤﻨﺎً اﺳﻨﺎد مناقصه (نسخه تیرماه 1403) در بخش مزایده و مناقصه جاری وبسایت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.oeoc.ir موجود و در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود اسناد مناقصه