برقکار ارشد

برقکار ارشد

• منطقه عملیاتی خشکی
• جنسیت آقا
• موضوع شغلی مورد نیاز برقکار ارشد
• سمت شغلی کارشناس ارشد
• سابقه کار 6 سال
• حقوق توافقی
• سطح تحصیلات کاردانی
• رشته تحصیلی مورد نیاز رشته های مرتبط
• محدوده سنی 25 – 40
• حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط
• نوع همکاری (14 – 14)