برخی عملیات اخیر انجام شده در حوزه سرویس‌های فنی حفاری

برخی عملیات اخیر انجام شده در حوزه سرویس‌های فنی حفاری

– چاه 190 آزادگان جنوبی،عملیات تزریق نیتروژن و جریاندهی چاه.
– عملیات جریاندهی چاه 19 چشمه خوش.
– عملیات جریاندهی چاه 5 چشمه خوش.
– چاه 188 آزادگان جنوبی،عملیات تزریق نیتروژن و جریاندهی چاه