اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت

مناقصه عمومی 


اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت
مناقصه شماره 112-1401 :تامین 1 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 202 در میدان نفتی بهبهان
مناقصه شماره 113-1401 :تامین 1 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 203 در میدان نفتی بهبهان
مناقصه شماره 114-1401 :تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 208 در میدان نفتی آزادگان
شرکت عملیات اکتشاف نفت )سهامی خاص( در نظر دارد، جرثقیل های مذکور را از طریق برگزاری 3 مناقصه عمومی و
مجزا بکارگیری نماید.
اطالعات مناقصه:
1 .تضمین شرکت در مناقصه 112 :یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 000.000.700 ریال
2 .تضمین شرکت در مناقصه 113 :یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 000.000.700 ریال
3 .تضمین شرکت در مناقصه 114 :یک فقره چک یا سفته معتبرمعادل 000.000.900 ریال
4 .مدت هر قرارداد: 12 ماه
5 .مهلت ارسال پاکت ها: چهارشنبه 1401/04/15
6 .دریافت اسناد از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir
7 .تلفن تماس: 09107617556 آقای دارونی