آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15، دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

 

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15،  دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

 

مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

نام

شماره درخواست

موضوع

حداقل مبلغ تضمین

شرکت عملیات اکتشاف نفت

1194

خدمات تعمیرات اساسی موتورهای کاترپیلار و ولوو دستگاه های حفاری ( انجام خدمات تعمیرات اساسی برای 21 دستگاه کاترپیلار 3512 ، 7 دستگاه کاترپیلار C15،  دو دستگاه کاترپیلار 3406 و 6 دستگاه ولوو)

 

—-

روش ارزیابی کیفی:

روش ارزیابی

1.      تجهیزات و ماشین آلات مطابق شرح کار

2.      سوابق و تجارب

3.      نیروی انسانی متخصص

4.     کارگاه و امکانات پشتیبانی

نحوه دریافت / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

تاریخ شروع دریافت

21 الی 28 تیر دریافت اسناد ارزیابی کیفی

28 الی 1 تیر بررسی اسناد و بازدید از کارگاه

1 الی  4 مرداد  نهایی سازی امتیاز ارزیابی کیفی

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

تلفن 41451000-021 داخلی 229 – 09364699388

نحوه پاسخ

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و تصویر مجوز فعالیت مورد تایید و سوابق انجام پروژه مشابه در دکل های حفاری

مهلت تحویل

ارسال تصویر درخواست رسمی تا تاریخ 1402/04/21و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 28/04/1402

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.com

تضمین شرکت در مناقصه

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

 قابل تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما

 

واحد بررسی منابع

دانلود اسناد