آزمایش سطحی و لوله مغزی سیار

کارفرما : تدبیر

عملیات تزریق نیتروژن و جریاندهی چاه
سرویس لوله مغزی سیار
پمپاژ سیمان و اسید
آزمایش سطحی
پمپاژ نیتروژن