جاری

آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای به شماره 210-1402 با عنوان خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921
 • 9
 • خرداد
 • آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای به شماره 210-1402 با عنوان خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921

  ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ به "خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921" از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ...

  آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی
 • 9
 • خرداد
 • آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی

  ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ به "خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی" از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن محترم دﻋﻮت ...

  تمدید مناقصه عمومی ۱ مرحله ای به شماره ۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۰۰۰-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴
 • 9
 • خرداد
 • تمدید مناقصه عمومی ۱ مرحله ای به شماره ۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۰۰۰-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴

   مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفتموضوع: تمدید مناقصه خرید فیلترهای موتور کاترپیلار با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه و فایل شفاف سازیدریافت اسناد مناقصه :  www.oeoc.irبخش مناقصه ...