گزارش تصویری حضور شرکت عملیات اکتشاف نفت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران در سالن 8-9 غرفه شرکت های گروه اویک

گزارش تصویری حضور شرکت عملیات اکتشاف نفت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران در سالن 8-9 غرفه شرکت های گروه اویک