گزارش تصویری حضور شرکت عملیات اکتشاف نفت در اولین روز بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (روز سوم)

گزارش تصویری حضور شرکت عملیات اکتشاف نفت در اولین روز بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (روز سوم)