کارشناس ارشد خزانه

کارشناس ارشد خزانه


• سابقه کار 5 سال
• مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری یا مدیریت مالی  
• آشنایی با امور خزانه ، ضمانت نامه ، چک ، صدور سند و تضامین 

• حقوق توافقی