عبدالمهدی مجتهدی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

هدایت اله خادمی

رئیس هیات مدیره

روح اله درویشی
عضو هیات مدیره
حمیدرضا میرگلوی بیات
عضو هیات مدیره
جواد خوش نظر
عضو هیات مدیره