مناقصه های جاری

مناقصه عمومی  بشماره 120-1401

تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی مناقصه عمومی بشماره 120-1401با موضوع: تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر ...

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

مناقصه عمومی اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری "شرکت عملیات اکتشاف نفت"  در استان خوزستان  مناقصه شماره 128-1401: تامین 2 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 201 در ...

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

مناقصه عمومی (نوبت سوم)تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان بشماره 105-1401شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی ...

تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

مناقصه عمومی  " تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان  " بشماره  125-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات مذکور را از طریق ...مزایده های جاری