مناقصه ها و مزایده های آرشیو

حفاظت شده: تمدید مناقصه یک مرحله ای عمومی به شماره 11051 02 OEOC انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید فیوزتریگروتریستورSCR

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت بشماره 203-1402 – خدمات تامین نیروی انسانی غیر ماهر دکل های حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029-2024 مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ) نو

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی خرید فیوز تریگر و تریستور SCR  به شماره OEOC– 02-11051

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 2024-17029 تمدید مناقصه خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای به شماره 203-1402 با عنوان خدمات تأمین نیروی انسانی غیرماهر دکل‌های حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 146-1402 با عنوان تامین خدمات تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات انواع شیرهای دریچه‌ای و دروازه‌ای و یکطرفه دستی و هیدرولیک جهت 8 دستگاه دکل حفاری

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد خدمات تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات انواع شیرهای دریچه‌ای و دروازه‌ای و یکطرفه دستی و هیدرولیک جهت 8 دستگاه دکل حفاری خود را ...

حفاظت شده: آگهی تجدید سوم مناقصه محدود یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 201-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ اجاره یارد واقع در شهرک صنعتی شماره 3 اهواز به شماره مزایده 181-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029 – 2024 با عنوان خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی خدمات پسماند سیالات حفاری جهت 8 دستگاه دکل حفاری تجدید مناقصه شماره 114-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮوش روغن سوخته و بشکه فلزی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مزایده اجاره یارد واقع در شهرک صنعتی شماره 3 اهواز

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 146-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 131-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 130-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره مناقصه 128-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 141-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 114-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 160-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 128-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 139-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 130-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 131-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 114-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 141-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت شماره 128-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 112-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 139-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 به شماره مناقصه 124-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تمدید مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها به شماره مناقصه 111-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات جابجائی دکل های حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 به شماره مناقصه 124-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات H2S به شماره مناقصه 121-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات تعمیر، ساخت و بازسازی ابزار و لوازم حفاری به شماره مناقصه 115-1402

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان مدیریت پسماند سیالات حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابی به شماره مناقصه 180-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی جهت حمل آب شرب و تخلیه سپتیک انسانی برای کمپ و دکل حفاری در شهرستان های ایلام و دهلران

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی “تامین خدمات ماشین آلات جابجایی هشت دکل حفاری خشکی شرکت عملیات اکتشاف نفت” به شماره مناقصه 188-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 193-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین دکل های حفاری، خدمات فنی و یارد های پشتیبانی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تجدید مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان شناسایی پیمانکاران نصب سیستم اطفای حریق اتاق سرور

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مزایده عمومی فروش ضایعات بشماره 164-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کنندگان تعمیر و اورهال موتور های کاترپیلار B3512 , C15

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی به شماره 151-1401 نوبت دوم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده کترینگ دکل های حفاری خشکی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064 سری دوم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده نیروي انسانی غیرماهر دکل هاي حفاري خشکی(نگهبان-کارگران گل) 1064

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: تامین خدمات یکدستگاه لیفتراک 5 یا 7 تنی جهت دکل 208 آزادگان

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی بشماره 120-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت دوم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...

حفاظت شده: مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت اول

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: رمز عبور: ...