مناقصه های آرشیو

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت اول

مناقصه عمومی تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان به شماره 105-1401 شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی ...

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت دوم

مناقصه عمومی ( نوبت دوم ) تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا) در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی "شرکت عملیات اکتشاف نفت"در استان خوزستان به شماره 105-1401 شرکت عملیات ...

اجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت

مناقصه عمومیاجاره و تامین جرثقیل 25 تن جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفتمناقصه شماره 112-1401 :تامین 1 دستگاه جرثقیل 25 تن جهت دکل 202 در میدان نفتی بهبهانمناقصه ...مزایده های آرشیو