حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 112-1402تامین 14 دستگاه جرثقیل 25 تن کارگاهی جهت دکل های حفاری به صورت مجزا و یا کلی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: