مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 به شماره مناقصه 124-1402

مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 به شماره مناقصه 124-1402

  1. شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.

    1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل 700.000.000 ریال
    2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 01/06/1402
    3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
    4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451235-021 آقای افخمی

دانلود اسناد مناقصه