مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابی به شماره مناقصه 180-1401

مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابی به شماره مناقصه 180-1401

 1. مناقصه عمومی خرید خدمات تعمیر، بازسازی و سرویس ضربه زن های حفاری و مانده یابی

  به شماره مناقصه 180-1401

  شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای تامین نماید.

  1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل 800.000.000 ریال
  2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 20/02/1402
  3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451425-021

   

 

دانلود اسناد مناقصه