مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت به شماره مناقصه 184-1401

مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی دکل های حفاری

شرکت عملیات اکتشاف نفت

به شماره مناقصه 184-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت 8 دکل حفاری خشکی را  از طریق  پیمانکار واجد شرایط تامین نماید.

اطلاعات مناقصه:

  1. تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی  بمبلغ  3.500.000.000 ریال
  2. دریافت اسناد مناقصه : از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به  نشانی: oeoc.ir
  3. مهلت ارسال پاکات پیشنهادی:  روز چهارشنبه مورخ  1401/11/26
  4. تلفن تماس:  41451122-021  خانم رجبی

 

دانلود اسناد مناقصه