مناقصه عمومی تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین “درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استانهای همجوار  به شماره مناقصه 186-1401

مناقصه عمومی تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین “درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استانهای همجوار  به شماره مناقصه 186-1401

  1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره چک یا سفته شرکتی معتبر معادل 4.800.000.000 ریال
  2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 21/ 1401/12
  3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: www.oeoc.ir
  4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451225-021 آقای دارونی

 

دانلود اسناد مناقصه