حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین “درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استانهای همجوار  به شماره مناقصه 186-1401

حفاظت شده: مناقصه عمومی تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین “درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت” در استان خوزستان و استانهای همجوار  به شماره مناقصه 186-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: