حفاظت شده: مناقصه عمومی “تامین خدمات ماشین آلات جابجایی هشت دکل حفاری خشکی شرکت عملیات اکتشاف نفت” به شماره مناقصه 188-1401

حفاظت شده: مناقصه عمومی “تامین خدمات ماشین آلات جابجایی هشت دکل حفاری خشکی شرکت عملیات اکتشاف نفت” به شماره مناقصه 188-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: