مناقصه عمومی ” تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out ” به شماره مناقصه 189-1401

مناقصه عمومی ” تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out ” به شماره مناقصه 189-1401

مناقصه عمومی

تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out به شماره مناقصه 189-1401

دریافت اسناد از طریق وب سایت شرکت به نشانی www.oeoc.ir ، بخش مناقصات و مزایدات

  1. تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 2.500.000.000 ریال
  2. مهلت ارسال پاکات: روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401
  3. تلفن تماس: 09107617556 آقای دارونی، 02141451213 آقای اخگری

 

دانلود اسناد مناقصه