حفاظت شده: مناقصه عمومی ” تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out ” به شماره مناقصه 189-1401

حفاظت شده: مناقصه عمومی ” تامین خدمات ماشین آلات ترابری  پروژه های خدمات فنی شرکت عملیات اکتشاف نفت بصورت Call Out ” به شماره مناقصه 189-1401

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: