مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402

مناقصه عمومی تامین خدمات آزمایش سطحی چاه ها شماره مناقصه 111-1402

  1. شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات فوق الذکر را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نماید.

    1. تضمین شرکت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ 1.250.000.000 ريال
    2. آخرین مهلت دریافت پاکات: تا قبل از ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 27/06/1402
    3. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
    4. تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451402-021 آقای کرمی

دانلود اسناد مناقصه