مناقصه عمومی بشماره 120-1401

مناقصه عمومی بشماره 120-1401

تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی

مناقصه عمومی

بشماره 120-1401

با موضوع: تامین خدمات ماشین آلات ترابری جهت انجام خدمات فنی

 

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، ماشین آلات های مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری نماید.

دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

1.     تضمین شرکت در مزایده: یک فقره سفته یا چک شرکتی معادل 1.300.000.000 ریال

2.     مهلت دریافت پاکات: تا پایان ساعت اداری روز دو شنبه 25/04/1401

تلفن تماس: 09107617556 آقای دارونی 

دانلود اسناد و مدارک