مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت اول

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت اول

مناقصه عمومی

تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا)

در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت

در استان خوزستان

به شماره 105-1401

 

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، آمبولانس های مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری نماید.

دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصه و مزایده: WWW.OEOC.IR( اسناد ضمیمه همین مستند است)

1.     تضمین شرکت در مزایده: یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 450.000.000 ریال (به ازاء هر آمبولانس)

2.     مهلت دریافت پاکت ها: دوشنبه 1401/03/16

     تلفن تماس: 09107617556 آقای دارونی  و 09190929155 آقای بابایی

 

دانلود مستندات