مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

مناقصه عمومی اجاره 10 دستگاه آمبولانس 105-1401 نوبت سوم

مناقصه عمومی (نوبت سوم)

تامین 10 دستگاه آمبولانس (بصورت مجزا)

در محل عملیات دکل های حفاری و یاردهای پشتیبانی شرکت عملیات اکتشاف نفت

در استان خوزستان

بشماره 105-1401

شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) در نظر دارد، آمبولانس های مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی بکارگیری نماید.

دریافت اسناد  از طریق وب سایت، بخش مناقصات و مزایدات: www.oeoc.ir

1.     تضمین شرکت در مزایده: یک فقره چک یا سفته معتبر معادل 450.000.000 ریال (به ازای هر آمبولانس)

2.     مهلت دریافت پاکات: شنبه 1401/05/22 

 

     تلفن تماس: 09107617556 آقای دارونی  و 09190929155 آقای بابایی

 

 

 

دانلود اسناد و مدارک