حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

حفاظت شده: مناقصه عمومی شماره 14644-2023 : انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید 9 حلقه ریل دستگاه لوله مغزی سیار(کویل تیوبینگ)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: