آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 215-1402 – تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 215-1402 – تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای – شرکت عملیات اکتشاف نفت مناقصه شماره 215-1402

شرکت عملیات اکتشاف نفت در نظر دارد تامین خدمات ماشین آلات سبک و نیمه سنگین درمحل عملیات دکل های حفاری، خدمات فنی چاهها و یاردهای پشتیبانی ”  خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران دارای صلاحیت معتبر، واگذار نماید.

  1. مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 16/02/1403
  2. دریافت اسناد مناقصه از بخش “مناقصات و مزایدات” وبسایت شرکت به آدرس: oeoc.ir
  3. تماس جهت اطلاعات بیشتر: 41451213-021 آقای اخگری (امور فنی ) و 41451230-021 خانم حسن پور (امور حقوقی)

 

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه آمده است.

 

دانلود اسناد مناقصه