آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای به شماره 210-1402 با عنوان خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921

آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای به شماره 210-1402 با عنوان خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921

  1. ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ به خرید و نصب تجهیزات آتشنشانی بر روی یک دستگاه بنز 1921 از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ دو مرحله‌ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن محترم دﻋﻮت به عمل ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد مناقصه به شماره 210-1402، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در مناقصه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در سه ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ مجزا حداکثر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1403/03/23 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﺳﻨﺎد مناقصه در بخش مزایده و مناقصه جاری وبسایت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.oeoc.ir موجود و در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 

دانلود اسناد مناقصه