آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی

آﮔﻬﯽ مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای به شماره 101-1403 با عنوان خرید خدمات اجاره ضربه‌زن‌های حفاری و مانده‌یابی

  1. ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ به “خرید خدمات اجاره ضربه‌زنهای حفاری و مانده‌یابی” از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري مناقصه ﻋﻤﻮﻣﯽ یک مرحله‌ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن محترم دﻋﻮت به عمل ﻣﯽ‌آﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد مناقصه به شماره 101-1403، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در مناقصه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در سه ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ مجزا حداکثر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 23/03/1403 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﺳﻨﺎد مناقصه در بخش مزایده و مناقصه جاری وبسایت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.oeoc.ir موجود و در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 

دانلود اسناد مناقصه