فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباسکار یکسره به شماره 1-17983-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباسکار یکسره به شماره 1-17983-2024

  1. مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

    موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید ۸۶۰۰ دست لباسکار یکسره با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

    دریافت اسناد مناقصه www.oeoc.ir :، بخش مناقصه و مزایده

    مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ مورخ 10/05/1403

    تلفن تماس: -۴۱۴۵۱۳۲۲ واحد بازرگانی

 

دانلود اسناد مناقصه