فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Gasket Ring به شماره 1-11899-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید Gasket Ring به شماره 1-11899-2024

  1.  مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت

    موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید Gasket Ring با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه

    دریافت اسناد مناقصه www.oeoc.ir :بخش مناقصه و مزایده

    مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ مورخ 20/03/1403

    تلفن تماس: ۴۱۴۵۱۳۲6 واحد بازرگانی

 

دانلود اسناد مناقصه