مرحله 5 : پرسشنامه ارزيابي مشخصات کالای شرکت متقاضی