مرحله 5 : پرسشنامه ارزيابي مشخصات کالا/سرویس قابل ارائه شرکت متقاضی

با کاربر تخصیص یافته به شرکت از منوی اصلی، آیتم ورود، بخش همکاران وارد سایت شوید.