مرحله 6 : پرسشنامه توان برنامه ریزی و HSE شرکت متقاضی جدول كفايت كاركنان كليدي
جهت ارزیابی دقیق تر توانایی های شرکت متقاضی، الزامیست این فرم حداقل برای 10 نفر ( هر بار یک نفر ) تکمیل و ارسال گردد.

با کاربر تخصیص یافته به شرکت از منوی اصلی، آیتم ورود، بخش همکاران وارد سایت شوید.