مرحله ۳ : اطلاعات سوابق و پروژه های شرکت متقاضی ( سوابق اجرایی )
جهت ارزیابی دقیق تر توانایی های شرکت متقاضی، الزامیست فرم سوابق اجرایی حداقل برای 5 پروژه ( هر بار یک پروژه ) تکمیل و ارسال گردد.