فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده کترینگ دکل های حفاری خشکی

فراخوان شناسایی پیمانکاران تامین کننده کترینگ دکل های حفاری خشکی

  1. ارائه گواهی صلاحیت حرفه ای معتبر از اداره کارو رفاه اجتماعی
  2. ارائه مستندات و سوابق تجارب و رضایت نامه های کارفرمایان قبلی در حوزه تامین نیروی انسانی غیر ماهر دکل های حفاری
  3. ارائه مستندات / مفاصا حساب بیمه براساس قرارداد های 3 سال اخیر
  4. ارائه گردش حساب مالی یا هر مدرکی که دال بر توانایی مالی شرکت باشد
  5. ارائه مستندات مربوطه به حسابرسی شرکت (3 سال اخیر)/ صورت های مالی حسابرسی شده
  6. ارائه مدارک حقوقی (اساسنامه / آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات) معتبر متناسب با موضوع مناقصه

ارزیابی بر اساس کسب حد اقل امتیاز (60) مربوط به معیارهای موجود در استعلامهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گیرد.

تاریخ شروع دریافت

1401/07/16

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir   بخش مناقصات یا  تلفن 41451217-021 داخلی

تلفن همراه 09199510595

نحوه تکمیل

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی

تکمیل فرم های مربوط به ارزیابی تامین کنندگان به ضمیمه مستندات مربوطه

مهلت تحویل

ارسال تصویردرخواست رسمی تا تاریخ 1401/07/19 و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1401/07/23

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ; avl.oeoc@gmail.com

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

 

لینک دانلود فایل آگهی  

 

لینک دریافت فایل خام قالب ارزیابی کیفی (PQ)