حفاظت شده: فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029 – 2024 با عنوان خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ)

حفاظت شده: فراخوان جهت مناقصه عمومی 2 مرحله ای به شماره 17029 – 2024 با عنوان خرید یک دستگاه لوله مغزی سیار (کویل تیوبینگ)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: