عملیات جریان دهی و تزریق نیتروژن چاه 181 آزادگان جنوبی، دکل 301

عملیات جریان دهی و تزریق نیتروژن چاه 181 آزادگان جنوبی، دکل 301

عملیات جریان دهی و تزریق نیتروژن چاه 181 آزادگان جنوبی، دکل 301 تدبیر با دستان توانمند تیم عملیاتی شرکت عملیات اکتشاف نفت با موفقیت انجام شد.