شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)

شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دوران Rotating Head (RCD)

 

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان خدمات فوران گیر دورانی  Rotating Head (RCD)

مشخصات فراخوان به طور جداگانه:

نام

شماره درخواست

موضوع

حداقل مبلغ تضمین

شرکت عملیات اکتشاف نفت

 

فوران گیر دورانی Rotating Head (RCD)

 

—-

روش ارزیابی کیفی:

روش ارزیابی

1.      تجهیزات و ماشین آلات مطابق شرح کار

2.      سوابق و تجارب

3.      نیروی انسانی متخصص

4.     کارگاه و امکانات پشتیبانی

نحوه دریافت / تحویل اسناد ارزیابی کیفی:

توزیع اسناد توسط شرکت عملیات اکتشاف نفت

تاریخ شروع دریافت

6 الی 14  شهریور دریافت اسناد ارزیابی کیفی

18 الی 22 شهریور بررسی اسناد و بازدید از کارگاه

26 الی  29  شهریور  نهایی سازی امتیاز ارزیابی کیفی

نحوه دریافت

مراجعه به وب سایت www.OEOC.ir  بخش مناقصه و مزایده

تلفن 41451000-021 داخلی 229 – 09364699388

نحوه پاسخ

ارسال درخواست رسمی (با ذکر نام دقیق و بر روی سربرگ با مهر و امضای متقاضی) و تصویر مجوز فعالیت مورد تایید و سوابق انجام پروژه مشابه در دکل های حفاری

مهلت تحویل

ارسال تصویر درخواست رسمی تا تاریخ 1402/06/05و ارسال فرم ها و مستندات تا تاریخ 1402/06/14

نحوه تحویل

ارسال از طریق پست الکترونیکی avl@oeoc.ir ;  – S.alemahdi@oeoc.ir

تضمین شرکت در مناقصه

انواع تضامین قابل قبول

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شرکت

واحد بررسی منابع

دانلود اسناد مناقصه