فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره 14000-13549-10398-14941-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره 14000-13549-10398-14941-2024

فراخوان جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیلترهای کاترپیلاربه شماره ۱۴۰۰۰-۱۳۵۴۹-۱۰۳۹۸-۱۴۹۴۱-۲۰۲۴

مناقصه گزار: شرکت عملیات اکتشاف نفت  

موضوع: انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت خرید فیلترهای کاترپیلار با مشخصات ذکر شده در اسناد

مناقصه

دریافت اسناد مناقصه:  بخش مناقصه و مزایده

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۶ مورخ 23/۰۲/1403

تلفن تماس: -۴۱۴۵۱۳۳۲ کارشناس خرید تعمیرات

 

دانلود اسناد مناقصه