شروع به کار دستگاه حفاری 201

شروع به کار دستگاه حفاری 201

دستگاه حفاری 201 شروع به کار کرد.